Sammenlign op til 4 specialeprofiler i nedenfor:

 

Rolle

Almen Medicin

Anæstesiologi

Arbejdsmedicin

B & U psykiatri

Dermatologi

Diagnostisk Radiologi

Endokrinologi

Gastroenterologi-Hepatologi

Geriatri

Gynækologi & obstetri

Hæmatologi

Infektionsmedicin

Kardiologi

Karkirurgi

Kirurgi

Klinisk biokemi

Klinisk farmakologi

Klinisk Fysiologi & nuklearmedicin

 

Klinisk genetik

Klinisk immunologi

Klinisk mikrobiologi

Klinisk onkologi

Lungemedicin

Nefrologi

Neurokirurgi

Neurologi

Oftalmologi

Ortopædkirurgi

ØNH

Patologi

Plastikkirurgi

Psykiatri

Pædiatri

Retsmedicin

Reumatologi

Samfundsmedicin

Thoraxkirurgi

Urologi

Medicinsk ekspert

Den faglige profil til Almen Medicin er ikke opbygget omkring de 7 lægeroller. Derfor er der her et link til den faglige profil og målbeskrivelsen:

 

Faglig profil:

http://www.laegeuddannelsen.dk/files/manager/almen-medicin/faglig_profil_almen_medicin_2016.pdf

 

Målbeskrivelse:

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/tilsyn/special-og-videreuddannelse/laege/maalbeskrivelser-i-speciallaegeuddannelsen/~/media/8F03E1CF1AA14EA58F160E5CA26E0DDC.ashx

 • Anæstesiologisk erfaring udover sv.t. introduktionsuddannelsens krav/kompetencer
 • Tekniske færdigheder, udover de krævede i introduktionsuddannelsen. Færdighederne/kompetencerne skal være beskrevne og dokumenterede.
 • Faglig teoretisk viden og evne til at opsøge/udbygge denne (selvstudie i dagligdagen, f.eks. læringsrapport, og specialerelevante kurser)

 

 • Relevante kliniske ansætter Der vil blive lagt vægt på opnået klinisk erfaring, der understøtter den relativt brede kliniske viden, der kræves i specialet. Dette ville kunne opnås fx ved ansættelse i almen praksis, ansættelser med relevans for sygdomme indenfor bevægeapparatet, allergi og lungelidelser, hudsygdomme, neurologiske og psykiske sygdomme. Kendskab til det sociale system fx ved ansættelse på en socialmedicinsk afdeling kan ligeledes være kvalificerende. Klinisk arbejde i U-lande samt klinisk arbejde i katastrofeområder kan være kvalificerende. En lang og blandet klinisk karriere er ikke nødvendigvis kvalificerende

Indenfor specialet Vurdering af udvalgte kompetencer opnået i I-stilling

Udenfor specialet ud over turnus Ansættelser der vedrører:

• Psykiatri

• Pædiatri

• Neurologi

• Epilepsi

• Misbrug

• Almen medicin

Supplerende
Anden særlig erfaring eller uddannelse

• Specialerelevante kurser

• Erhvervserfaring med direkte relevans for specialet

November 2015 er den seneste opdatering om den faglige profil. Denne har ikke beskrevet de 7 læge roller. Den kan findes her:

http://www.videreuddannelsen-syd.dk/wm120036

 

Oversigten fra 2008 er bygget op omkring de 7 læger roller, og den kan findes her:

http://www.videreuddannelsen-syd.dk/wm248753

• interesse for specialet under studiet i form af Osval opgave, valgfrit klinisk ophold

• evne for planlægning, udførelse og tolkning af billeddiagnostiske undersøgelser

• udvist evne for interventionelle indgreb/ praktisk håndelag

• evne til visuel bedømmelse og tredimensional opfattelse

• tidligere ansættelse indenfor specialet eller andre relevante specialer (kirurgi/ medicin/ andre diagnostiske specialer)

• relevante udenlandske ansættelser

• demonstrerer initiativ til indhentning af viden

Rollen som medicinsk ekspert prioriteres højest:

Introduktionsstilling på regionalt sygehus kombineret med efterfølgende specialafdeling eller introduktionsstilling på specialafdeling prioriteres. Motivation og argumentation for ansættelserne skal fremgå. Herudover prioriteres ansættelse i andet relevant speciale (f.eks. Intern Medicin: Nefrologi, Intern Medicin: Kardiologi, diagnostiske specialer). Redegørelse for opgaver under ansættelserne med relation til endokrinologiske funktioner forventes. Ansøgere med dokumenteret interesse for det endokrinologiske speciale vil blive prioriteret.

Tidligere ansættelse indenfor specialet eller andre relevante specialer (øvrige intern medicinske specialer, kirurgisk gastroenterologi, radiologi)

Tidligere ansættelse indenfor specialet eller andre relevante specialer:

• De øvrige intern medicinske specialer

• Neurologi

• Gerontopsykiatri

1. Demonstreret ansvar for egen faglig udvikling Eks: kurser og faglige møder med relevans for specialet, kongresdeltagelse mm, der kræves kopi af deltagerbevis for kurser, der ikke er arrangeret af FYGO & DSOG. Vurderes via CV

2. Erfaring udover introduktionsuddannelse indenfor eget speciale eller fra specialer, hvor der i det daglige arbejde er et tæt samarbejde med det gynækologiske obstetriske speciale Eks: ansættelse, hvor det kan motiveres at den pågældende ansættelse er relevant for det gynækologisk/obstetriske speciale. Vurderes via CV og samtale

3. Bidraget aktivt til fagets fortsatte faglige udvikling Eks: deltagelse i guidelines, instrukser, kvalitetssikring mm Vurderes via CV

 

Kompetencer opnået under tidligere ansættelser som kan være fuldtidsansættelser udover introstillingen.

Specialerelevante ansættelser i prioriteret rækkefølge:

• Hæmatologi (eller afdelinger med specialet repræsenteret)

• Andre intern medicinske specialer eller onkologi

• Parakliniske specialer (patologi, mikrobiologi, klinisk immunologi, kromosomlaboratorium)

• Øvrige relevante kliniske specialer

Specialerelevante ansættelser i prioriteret rækkefølge:

• Infektionsmedicinsk specialafdeling

• Andre intern medicinske specialer

• Klinisk mikrobiologisk afdeling

• Lægeligt arbejde i u-land

• Øvrige relevante kliniske specialer

Tidligere ansættelse indenfor specialet eller andre relevante specialer (øvrige intern medicinske specialer, anæstesi)

Den faglige profil til Karkirurgi er ikke opbygget omkring de 7 lægeroller. Derfor er der her et link til den faglige profil og målbeskrivelsen:

 

Faglig profil:

http://www.laegeuddannelsen.dk/files/manager/karkirurgi/faglig%20profil%20karkirurgi.pdf


Eller se følgende for Region Øst:

http://www.laegeuddannelsen.dk/speciallaegeuddannelsen/karkirurgi.html 

 

Målbeskrivelse:

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/tilsyn/special-og-videreuddannelse/laege/maalbeskrivelser-i-speciallaegeuddannelsen/~/media/5A524C2DC5E54DB8AE185535DC9CF2FD.ashx

Den faglige profil til kirurgi er ikke opbygget omkring de 7 lægeroller. Derfor er der her et link til den faglige profil og målbeskrivelsen:

 

Faglig profil:

http://www.laegeuddannelsen.dk/files/manager/kirurgi/faglig%20profil%20kirurgi.pdf

Eller se følgende, hvor Region Syd har den opslået:

http://www.videreuddannelsen-syd.dk/wm120026

 

Målbeskrivelse:

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/tilsyn/special-og-videreuddannelse/laege/maalbeskrivelser-i-speciallaegeuddannelsen/~/media/51711242E7CB4FD1B28FF3DFC0DB5CD6.ashx

Sygdomsforståelse på baggrund af cellernes molekylære mekanismer

Interesse og evne for laboratoriearbejde

Interesse og evne for at rådgive andre specialer i tolkning af analyse-resultater

Indsigt i klinisk biokemisk udviklingsarbejde

Lægen skal udvise interesse for og evne til at indgå som medicinsk ekspert i det klinisk biokemiske speciale og gennem uddannelsen opnå kompetencer til selvstændig at:

a) rådgive og støtte de kliniske afdelinger med hensyn til den klinisk biokemiske udredning af patienterne, samt vejlede i tolkning af biokemiske og molekylærbiologiske analyseresultater

b) rådgive personalet internt på den kliniske biokemiske afdeling, hvor han/hun skal bidrage med medicinsk relevant viden i forhold til arbejdet i afdelingen

c) anvende statistiske/biostatistiske analyser samt vejlede kolleger/personale i afdelingen om brug og tolkning af statistiske analyser

d) medvirke til indførelse af nye analyser

Den faglige profil til Klinisk farmakologi er ikke opbygget omkring de 7 lægeroller. Derfor er der her et link til den faglige profil og målbeskrivelsen:

 

Faglig profiler:

http://www.laegeuddannelsen.dk/files/manager/klinisk-farmakologi/faglig%20profil%20klinisk%20farmakologi.pdf

 

Målbeskrivelser: 

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/tilsyn/special-og-videreuddannelse/laege/maalbeskrivelser-i-speciallaegeuddannelsen/~/media/4B2692A8E64747718F55323FC8B2A066.ashx

 • Det vurderes positivt at ansøgeren har klinisk erfaring inden for Klinisk fysiologi og nuklearmedicin. 
 • Det vurderes positivt at have udvist aktiv interesse for faget, eventuelt gennem kurser og deltagelse i kongresvirksomhed med relevans for Klinisk fysiologi og nuklearmedicin.

 Den faglige profil til Klinisk genetik er ikke opbygget omkring de 7 lægeroller. Derfor er der her et link til den faglige profil og målbeskrivelsen:

 

Faglig profil:

http://www.laegeuddannelsen.dk/files/manager/klinisk-genetik/faglig_profil_klinisk_genetik.pdf

 

Eller se mere på følgende side fra Region Syd:

http://www.videreuddannelsen-syd.dk/wm120021

 

Målbeskrivelse:

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/tilsyn/special-og-videreuddannelse/laege/maalbeskrivelser-i-speciallaegeuddannelsen/~/media/D3E4A328DEFF4CCC98E50F3CF5375D7E.ashx

 

• Har en god basisviden indenfor specialets hovedområder: transfusionsmedicin, blodproduktion, transplantationsimmunologi, immundefektudredning, autoimmundiagnostik, molekylærbiologiske teknikker, donorkontakt og smittescreening.

• Har grundlæggende viden om teoretisk- og diagnostisk immunologi.

• Arbejder selvstændigt og er god til at træffe beslutninger på basis af litteratursøgning og forskrifter. I specialet har man tidligt i uddannelsen rådgivende funktion overfor internt og eksternt personale, hvorfor det er væsentligt, at kende egne begrænsninger og benytte sig af tilgængelig viden hos kollegaer og samarbejdspartnere.

• Kan fastholde interessen i langsigtede opgaver, men har også evnen til at afslutte projekter.

Tidligere ansættelse inden for specialet eller kliniske specialer, der hyppigt behandler patienter med infektioner

Følgende faglige kvalifikationer er hensigtsmæssige:

• Erfaring fra specialet – gerne ved studieophold internationalt

• Erfaring fra andre relevante kliniske og parakliniske specialer

• Deltagelse i relevante faglige møder

• Udvist interesse for lungemedicin under studiet (OSVAL opgave, forskning eller lign.)

• Evne for diagnostik og behandling af lungemedicinske tilstande (f.eks. udtalelse fra vejleder)

• Evne for invasive procedurer

• Tidligere ansættelse indenfor specialet

• Tidligere ansættelse i andre relevante specialer (klinisk fysiologisk, mikrobiologisk, thoraxkirurgisk, onkologisk eller anæstesiologisk afdeling)

• Ophold ved udenlandsk forskningsinstitution/hospital med interesseområde inden for lungemedicin og/eller allergologi.

• Relevante kurser indenfor både lungemedicinske emner og relaterede emner

1  Vurdering af kompetencer opnået i I-stilling
2  Postgraduat klinisk erfaring i Nefrologi eller andet relevant speciale
3 Anden særlig praktisk eller teoretisk erfaring eller uddannelse
(f.eks. specialerelevante kurser, uddannelser eller erhvervserfaring med direkte relevans for specialet)

Den faglige profil til Neurokirurgi er ikke opbygget omkring de 7 lægeroller. Derfor er der her et link til den faglige profil og målbeskrivelsen:

 

Faglig profil:

http://www.laegeuddannelsen.dk/files/manager/neurokirurgi/faglig%20profil%20neurokirurgi.pdf

 

Målbeskrivelse:

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/tilsyn/special-og-videreuddannelse/laege/maalbeskrivelser-i-speciallaegeuddannelsen/~/media/855497DFC46147CD86BCA79ACA2D35CB.ashx

• Dygtig kliniker i den neurologiske afdeling. Karakteriseres ved at have tæft for den diagnostiske udredningsproces samt for behandlings- og rehabiliteringsstrategi inden for specialet.

• Relevante kompetencer erhvervet f.eks. ved ansættelse i neurokirurgisk afd., neurofysiologisk afd., institutioner med subspecialefunktion i neurologi (f.eks. epilepsi eller neurorehabilitering), medicinsk afdeling eller udenlandsk ansættelse indenfor det neurologiske speciale.

 1. Erfaring fra øjenspecialet – gerne ved studieophold internationalt
 2. Erfaring fra andre specialer, specielt pædiatri, andre neuro-fag
 3. Deltagelse i relevante faglige møder

Ambulatorium/ Skadestue/ modtagelse af patient:

Anamnese, obj.us, ordination af relevante undersøgelser samt vurdering af disse

 

Operationsgang

Lejring, evt. reponering, adgang, aseptik og kirurgisk teknik, instrument/apparatur kendskab og håndtering heraf, udførelse af operative procedure, demonstrere progression i operationen, planlægge postoperative forløb og genoptræningsplan.

Oplyse om risikofaktorer for komplikation ved operation (Samtale imellem operatør/assistent/supervisor under operationen)Stuegang

Vurdering af smertebehandling og eventuelle bivirkninger, parakliniske undersøgelser.

Objektiv undersøgelse: Almen tilstand, neurovaskulære forhold og muskelfunktion.

Sikre planlæggelse af postoperative forløb og genoptræningsplan

Den faglige profil til ØNH er ikke opbygget omkring de 7 lægeroller. Derfor er der her et link til den faglige profil og målbeskrivelsen:

 

Faglig profil:

http://www.laegeuddannelsen.dk/files/manager/oto-rhino-laryngologi/faglig%20profil%20oto-rhino-laryngologi.pdf

 

Målbeskrivelse:

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/tilsyn/special-og-videreuddannelse/laege/maalbeskrivelser-i-speciallaegeuddannelsen/~/media/02C45A300F334DE98BFC10E3E94D6512.ashx

 

 - klinisk-patologisk korrelation

- forståelse for patologiens betydning i udredning af sygdomsprocesser

- rumlig forståelse, dvs. tænke 3-dimensionelt

- tolke billeder

- beskrive helheden samt detaljer

- nysgerrig mht. diagnostisk udredning

- tilstræbe faglig udvikling

- interesse og evne for laboratoriearbejde

- håndtering af væv og anvendelse af det værktøj, der findes på arbejdspladsen

Den faglige profil til Plastik kirurgi er ikke opbygget omkring de 7 lægeroller. Derfor er der her et link til den faglige profil og målbeskrivelsen:

 

Faglig profil:

http://www.laegeuddannelsen.dk/files/manager/plastikkirurgi/faglig%20profil%20plastikkirurgi.pdf

 

Målbeskrivelse:

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/tilsyn/special-og-videreuddannelse/laege/maalbeskrivelser-i-speciallaegeuddannelsen/~/media/A54FDEA43D1A4E2597B3F5BBD22AE4EF.ashx

Man kan med fordel under emnet Medicinsk ekspert fremdrage, hvilke områder inden for specialet, man særligt har arbejdet med, og hvilke kurser, man har deltaget i. I-kurset er ikke obligatorisk, men da det vægtes meget højt af ansættelsesudvalget, kan det - hvis man ikke har været på I-kursus - være relevant hér at forklare hvordan man da har tilegnet sig ligeartet viden 

Den faglige profil til Pædiatri er ikke opbygget omkring de 7 lægeroller. Derfor er der her et link til den faglige profil og målbeskrivelsen:

 

Faglig profil:

http://www.laegeuddannelsen.dk/files/manager/paediatri/faglig%20profil%20paediatri.pdf

 

Eller se mere på Region Syd side:

http://www.videreuddannelsen-syd.dk/wm120009 

 

 

Målbeskrivelse:

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/tilsyn/special-og-videreuddannelse/laege/maalbeskrivelser-i-speciallaegeuddannelsen/~/media/9CBA330D3CA24B2590AF8CBE0E4E49FC.ashx

• god iagttagelsesevne, herunder god mønstergenkendelse

• evne til at dokumenterer en mængde små detaljer uden at miste overblikket

• gode sproglige evner

• være fingernem (skal kunne håndtere redskaber, remedier og lignende ved obduktioner og ved personundersøgelser på faglig forsvarlig måde)

• udvise fantasi ved tolkningen af fund – kunne forestille sig en situation og heraf forudsige, hvilke fund det vil være relevant at lede efter

• vilje til at komme til bunds i en sag, herunder evne til at vurdere en sag fra flere sider, før den endelige konklusion

• villighed til at opgive en konklusion, hvis denne senere viser sig uholdbar

• høj personlig integritet, herunder styrke til at modstå udefra kommende interessenters forsøg på at påvirke den retsmedicinske vurdering

• god social forståelse og empati, men samtidig være uhildet/neutral ved udfærdigelsen af den retsmedicinske erklæring

• god indsigt i almene samfundsforhold

• tilstræbe faglig udvikling

Tidligere ansættelse ved reumatologiske afdelinger eller medicinske afdelinger med reumatologisk funktion, hvor ansøgeren kan dokumentere funktion i den reumatologiske del. Tidligere ansættelse i andre af de intern medicinske specialer, ortopæd kirurgi, radiologi, almen praksis, arbejdsmedicin, neurologi eller dermatologi samt ansættelse ved forskningsinstitution eller laboratorium indenfor det reumatologiske område. Deltagelse i specialerelevante kurser f.eks. indenfor de nedenstående områder:

• Relevante kurser indenfor de intern medicinske specialer

• Idrætsmedicinske kurser

• Muskuloskeletal UL-kursus

• Yngre Reumatologers kurser • DRS-kurser

• Danbio-kurser

 • Medicinsk erfaring inden for eget eller andre specialer på individniveau
 • Medicinsk erfaring inden for eget eller andre specialer på gruppeniveau
 • Medicinsk erfaring inden for eget eller andre specialer på organisationsniveau
 • Medicinsk erfaring inden for eget eller andre specialer på samfundsniveau

 

For eksempler til alle 7 roller se mere her:

http://www.laegeuddannelsen.dk/files/manager/samfundsmedicin/faglig_profil_samfundsmedicin_nov_2015.pdf

Kompetence:

 • Thoraxkirurgisk operativ aktivitet
 • Thoraxkirurgisk teoretisk viden
 • Anden operativ aktivitet

 

Dokumentation:

Operationslister (underskrevet af afdelingen)

Godkendt i-forløb som medicinsk ekspert

Udtalelse og Retznik,360°

Den faglige profil til Urologi er ikke opbygget omkring de 7 lægeroller. Derfor er der her et link til den faglige profil og målbeskrivelsen:

 

Faglig profil:

http://www.laegeuddannelsen.dk/files/manager/urologi/faglig%20profil%20urologi.pdf

 

Målbeskrivelse:

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/tilsyn/special-og-videreuddannelse/laege/maalbeskrivelser-i-speciallaegeuddannelsen/~/media/72EF7CFD0A5A4FFB876B435D3478846D.ashx

Akademiker

 

· Selvstændig gennemførelse af/eller deltagelse i videnskabelige undersøgelser,
offentliggørelse/fremlæggelse af videnskabelige undersøgelser i form af artikler,
· Aktiv opsøgning af ny viden og videregivelse/implementering af denne
· Aktiv deltagelse i kvalitetsforbedrende tiltag i behandlingen af patienterne, samt af
afdelingens ressourceudnyttelse
· Formaliseret undervisning af sundhedsfagligt personale, - gerne i forskellige emner
· Videregivelse af egen viden og færdigheder i dagligdagen
· Vejledning og supervision af lægestuderende og yngre læger

 

 • Forskning: Den videnskabelige aktivitet vurderes og vægtes individuelt i forhold til videnskabeligt niveau (disputats, ph.d., masteruddannelser, 1. forfatterskaber på artikler, medforfatterskaber, foredrag, posters m.m.), graden af personlig indsats og graden af den arbejdsmedicinske relevans. Aktiviteten dokumenteres i form af referencer.

 • Kurser: Kurser af videnskabelig og formidlingsmæssig relevans vægtes. De konkrete kurser vurderes i forhold til videnskabelig tyngde: varighed, arrangør, undervisere og kursistens aktive medinddragelse (opgaver, oplæg etc.). Dokumentation i form af kursusbeviser. Undervisning: Der vil blive lagt vægt på såvel præ- som postgraduat undervisningserfaring indenfor både de mellemlange og lange teoretiske uddannelser

Kvalitetssikring

• Leder af kvalitetssikrings-projekt Initiativtager til kvalitets-sikringsprocedure

Videnskabelig aktivitet i prioriteret rækkefølge

• Ph.d/doktorgrad

• 1. forfatter på artikel i peer reviewed tidsskrift

• Medforfatterskab

• Videnskabeligt arbejde der har været fremlagt på anden måde

• Igangværende videnskabeligt arbejde Prægraduate opgaver indenfor specialet

Ikke beskrevet

• deltagelse med foredrag eller postere ved kongresser og selskabsmøder

• indleverede/ publicerede abstracts eller artikler til kongresser og selskabsmøder

• udarbejdelse af evidensbaserede instrukser/ guidelines

• udarbejdelse af protokol til videnskabeligt projekt/ litteraturstudier

• gennemførelse af kvalitetssikringsprojekt

• videnskabelig produktion

• funktion som vejleder

• ph.d./ dr.med.

Rollen som akademiker prioriteres lige under rollen som medicinsk ekspert:

Præ- og postgraduate tiltag, der dokumenterer interesse for og evne til at udvikle den akademiske (forsknings- fortolknings- og undervisningsmæssige) side af faget anses for essentielle og prioriteres i rækkefølge: Akademisk grad, aktiv deltagelse i forskningsforløb førende til publikationer i referentbedømte tidsskrifter eller præsentationer ved større internationale møder, aktiv deltagelse i forskningsforløb førende til nationale publikationer eller præsentationer ved nationale møder, deltagelse som investigator eller co-invenstigator i multicenterundersøgelser, deltagelse i forskningsforberedende kurser (med vægt på GCP og GLP), deltagelse i efteruddannelse i endokrinologiske fora (kurser, kongresser). Undervisnings aktiviteter prioriteres højt, men kan ikke anses som et krav.

• Videnskabelig produktion

• Ph. D. eller doktordisputats

• Udarbejdelse af evidensbaserede guidelines/instrukser

• Indleverede abstracts til kongresser og selskabsmøder

• Deltagelse med foredrag eller postere ved kongresser og selskabsmøder

• Udarbejdelse af protokol til videnskabeligt projekt / litteraturstudie

• Ansættelse i forskningsstilling

• Forskningsrelateret ophold ved udenlandsk institution

Udarbejdelse af evidensbaserede guidelines/instrukser

• Indleverede abstracts til kongresser og selskabsmøder

• Deltagelse med foredrag eller postere ved kongresser og selskabsmøder

• Udarbejdelse af protokol til videnskabeligt projekt / litteraturstudie

• Videnskabelig produktion

• Demonstration af forskningsinteresse ved aktuel eller tidligere deltagelse i forskningsprojekter

1. Være i stand til at demonstrere videnskabelig tankegang Eks: Ph.d., dr. med, posters, abstrakts, publicerede artikler og anden relevant forskningsmæssig aktivitet. Vurderes via CV

Kompetencer opnået via videnskabeligt arbejde I prioriteret rækkefølge:

• Disputats

• PhD

• Videnskabelige artikler

• Kasuistikker

• Foredrag

• Abstracts

• Posters

• Udarbejdelse af protokol til videnskabeligt

• Projekt/litteraturstudie

• Kvalitetssikringsarbejde (dokumenterbar)

Kompetencer opnået via videnskabeligt arbejde i prioriteret rækkefølge.

• Disputats

• PhD • Videnskabelige artikler

• Kasuistikker

• Abstracts • Foredrag

• Posters

• Udarbejdelse af protokol til videnskabeligt projekt/litteraturstudie

• Kvalitetssikringsarbejde (dokumenterbar)

Akademiske afhandlinger skal være antaget til forsvar inden ansættelsesudvalgets mødedato. Ved bedømmelse af Ph.d. afhandling og publicerede artikler vil der blive lagt vægt på førsteforfatterskaber og impact factor af de tidsskrifter, hvori der er publiceret.

• Videnskabelig produktion

• Ph. D. eller doktordisputats

• Udarbejdelse af evidensbaserede guidelines/instrukser

• Indleverede abstracts til kongresser og selskabsmøder

• Deltagelse med foredrag eller postere ved kongresser og selskabsmøder

• Udarbejdelse af protokol til videnskabeligt projekt / litteraturstudie

• Ansættelse i forskningsstilling

• Forskningsrelateret ophold ved udenlandsk institution

Ikke beskrevet

Ikke beskrevet

Interesse og evne for forskning Lægen skal udvise interesse og evne for forskning således at han/hun under uddannelsen til klinisk biokemiker vil opnå kompetence til selvstændigt at:

a) indsamle baggrundsviden ved litteratursøgning

b) planlægge og gennemføre de praktiske dele af forsknings- og udviklingsprojekter

c) behandle og analysere data afledt af forskningsprojekterne

d) opbygge og vedligeholde forskningssamarbejder indenfor det klinisk biokemiske, kliniske eller basalvidenskabelige område

e) formidle de af forsknings- eller udviklingsprojektet afledte resultater ved danske eller internationale faglige kongresser i form af posters eller foredrag

f) udfærdige videnskabelige artikler og rapporter samt videnskabelige afhandlinger (Ph.d., doktordisputats)

g) vejlede yngre kolleger samt studerende

 

 • Det vurderes positivt at have udvist interesse for og aktivt gennemført selvstændig forskning. 

Ikke beskrevet

• Deltage aktivt i afdelingens udviklings- og forskningsprojekter. Være medforfatter på instrukser og valideringsopgaver samt deltage i GMP-arbejde. Forfatter eller medforfatterskaber på videnskabelige artikler.

• Tage beslutninger efter indhentning af information.

Videnskabelig produktion

Ph.D. eller doktordisputats

Publikationer i peer-reviewed tidsskrifter

Foredrag eller postere ved kongresser og møder

Udarbejdelse af evidensbaserede guidelines/instrukser

Deltagelse i forsknings- og udviklingsarbejde

Ansættelse i forskningsstilling

Forskningsrelateret ophold ved udenlandsk institution

Deltagelse i speciale relevante kurser og møder

Følgende videnskabelige kvalifikationer er hensigtsmæssige:

• Gennemført og publiceret videnskabeligt projekt, Ph.d. eller disputatsarbejde indenfor fagområdet

• Demonstration af vilje og evne til kontinuerligt at opsøge ny viden, vurdere og udvikle egen ekspertise (f.eks. udtalelse fra vejleder)

• Udvist interesse for akademisk lungemedicin ved deltagelse i kongresser, møder og kurser indenfor lungemedicinske emner.

• Aktiv deltagelse i Dansk Lungemedicinsk Selskab dokumenteret ved mødedeltagelse og evt. deltagelse i selskabets udvalg og arbejdsgrupper.

• Udarbejdelse af evidensbaserede guidelines/instrukser

• Indleverede abstracts til kongresser og selskabsmøder

• Deltagelse med foredrag eller postere ved kongresser og selskabsmøder

• Udarbejdelse af protokol til videnskabeligt projekt / litteraturstudie

• Videnskabelig produktion

• Videnskabelig grad

Videnskabelig aktivitet (prioriteret rækkefølge):

1. Ph.d.-/doktorgrad

2. Publicerede artikler (som hovedregel i peer reviewed tidsskrift før oversigtsartikler, medforfatterskaber og kasuistikker)

3. Præsentation af videnskabeligt arbejde i form af foredrag eller poster i fagligt forum

4. Igangværende videnskabelige projekter

5. Skriftlig opgave med videnskabeligt indhold (Osval, fordybelsesopgave eller lignende indenfor specialet, guldmedaljeopgave eller lignende)

Ikke beskrevet

• Erhvervelse af akademisk grad (ph.d., dr. med.)

• Publikation af videnskabelige arbejder

Kompetencer erhvervet fra  

 • deltagelse i videnskabelige projekter
 • Deltagelse i kvalitetsforbedrende tiltag vedrørende patientbehandling, herunder udarbejdelse af evidensbaserede vejledninger.
 •  Formaliseret undervisning af sundhedsfagligt personale.

• Evne og motivation til at opsøge/udbygge viden gennem selvstudie i dagligdagen og deltagelse i specialerelevante kurser og foredrag.

Gennemført og publiceret videnskabeligt projekt, ph.d. eller disputatsarbejde inden for fagområdet.

Ambulatorium/ Skadestue/ modtagelse af patient:

Skal kunne erkende kliniske problemstillinger og foreslå løsning herpå samt kunne diskutere f.eks. forskellige udrednings- og behandlingsprincipper

 

Operationsgang:

Ikke beskrevet

 

Stuegang:

Skal kunne erkende kliniske problemstillinger og foreslå løsning herpå samt kunne diskutere f.eks. forskellige udrednings- og behandlingsprincipper

Ikke beskrevet

- informationssøgning i forbindelse med den diagnostiske proces

- udvise videnskabelig forståelse

Ikke beskrevet

Vedrørende Akademiker kan oplyses, at Dansk psykiatrisk Selskab finder, at videnskabelig interesse og erfaring hos ansøgerne bør prioriteres højt, når H-stillinger besættes. Dokumenteret videnskabelig aktivitet, herunder hvis Osvald har været indenfor specialet psykiatri - bør således nævnes i ansøgningen, og ikke kun som vedhæftede filer. Hvis der måtte være videnskabelig interesse, men endnu ikke påbegyndt aktivitet, kan det være hensigtsmæssigt at understøtte dette nærmere, således at ansøgningen – også på dette punkt - fremstår konsistent og velunderbygget. 

 Ikke beskrevet

• informationssøgning i forbindelse med den diagnostiske proces

• udvise videnskabelig forståelse og evner som forsker

• søge forskningstræning og indgå i forskningsteams

For samtlige nedenstående punkter vægtes emner relevante for reumatologiske, immunologiske og muskuloskeletale lidelser.

• Videnskabelig produktion i form af disputats, ph.d. og videnskabelige artikler

• Deltagelse med foredrag eller poster ved kongresser eller andre videnskabelige møder

• Indleverede abstract til kongresser eller andre videnskabelige møder

• Udarbejdelse af protokol til videnskabeligt projekt/litteraturstudie

• Udarbejdelse af evidensbaserede guidelines/instrukser

• Funktion som vejleder i forsknings-sammenhæng på ph.d. niveau samt vejleder ved forskningsmetodologiske opgaver

• Medforfatter til lærebøger Demonstration af vilje og evne til kontinuerligt at opsøge ny viden, vurdere og udvikle egen ekspertise (f.eks. udtalelse fra vejleder)

 • Akademiske kompetencer på individniveau
 • Akademiske kompetencer på gruppeniveau
 • Akademiske kompetencer på organisationsniveau
 • Akademiske kompetencer på samfundsniveau

Kompetence:

 • Dokumenteret videnskabelig aktivitet
 • Deltagelse i specialerelevante kurser/kongresser
 • Tværfaglig og/eller fagrelevant undervisnings-aktivitet

 

Dokumentation:

Publikationsliste (Pubmed udprint, eller anden dokumentation for antaget publikation)

Kopi af kursusbeviser

Antal timer med undervisning, type og overordnede emner

Ikke beskrevet

Kommunikator

 

· Viden og erfaring med kommunikation med patienter og pårørende, f.eks. kursus i den
svære samtale
· Udarbejdelse og implementering af vejledninger/instrukser, - på afdelingsniveau, nationalt,
internationalt
· Afholdelse af foredrag/postere i videnskabeligt selskab/på kongres, - nationalt eller
internationalt

 

 

 

 • Der vil især blive lagt vægt på initiativ og evne til kommunikation (såvel klinisk som undervisningsmæssigt)
 • Formidling: Der vil blive lagt vægt på dokumenteret evne og erfaring med formidling af den arbejdsmedicinske risiko- og årsagsvurdering overfor ikke lægelige personer, virksomheder og organisationer. Håndtering af henvendelser fra pressen samt anden formidling af lægefaglige emner til lægfolk, f.eks. i fagforeninger, kan vægtes. Dokumentation for relevante ansættelser samt erhvervede kompetencer, evt. i form af udtalelser fra tidligere arbejdsgivere.
 • Kurser: Deltagelse i kurser om kommunikation og formidling ud over basisuddannelsens generelle kurser kan vægtes. Kursusbeviser fra relevant kursusdeltagelse skal foreligge som dokumentation.
 • Foredrag: Dokumentation ved f.eks. program.

Teoretisk

• Psykoterapeutisk uddannelse

• Kurser på universitetsniveau

Praksis

• Arbejde med: intervention, coaching, udvikling i særlige grupper, gerne med deltagere under 18 år.

• Psykoterapeutisk erfaring under supervision.

• Undervisning

• Undervisning på universitets-niveau.

Ikke beskrevet

• videregivelse af undersøgelsesresultater mundtligt og skriftligt

• fremlæggelse af case

• foredrag og undervisningserfaring (ikke nødvendigvis fagrelevant)

• patientinformationer

Kommunikative evner prioriteres:

Der opstilles ikke specifikke krav udover de, der er indeholdt i turnus og introduktionsuddannelsen. Herudover prioriteres kursusplanlægning og undervisning for alle sundhedsfaggrupper højt. Deltagelse i relevante kurser kvalificerer. Sluttelig evalueres ansøgerens evne til at indgå i en meningsfyldt dialog ved samtalen.

Gode mundtlige kommunikationsevner

Undervisningserfaring (primært i sundhedsfagligt regi, men kan også være uden for den medicinske verden). Funktion som mødeleder, foredrag.

Gode skriftlige kommunikationsevner

Eksempler på skriftlig produktion. Der kan eksempelvis være tale om

• Instrukser/guidelines

• Patientinformationer

Gode mundtlige kommunikationsevner:

Funktion som mødeleder, deltagelse i (mundtlig) offentlig debat, foredrag og undervisningserfaring (ikke nødvendigvis i den medicinske verden)

 

Gode skriftlige kommunikationsevner:

 

Eksempler på skriftlig produktion. Der kan være tale om

• Instrukser/guidelines

• Patientinformationer

• Læserbreve eller anden form for skriftlige indlæg i den offentlige debat.

• Videnskabelige artikler

 

1. Aktiv formidling af sundhedsfaglige budskaber Eks: fx produktion af patient-informations-materiale, undervisning og præsentationer. Vurderes via CV

2. Evne til at kommunikere forståeligt i forhold til sundhedsmedarbejdere, patient og pårørende. Vurderes ved samtale+MA

3. Være i stand til at udvise forståelse, tillid, respekt, fortrolighed og handle empatisk overfor patienten samtidig med at den professionelle relation opretholdes. Vurderes ved samtale+MA

 

Gode mundtlige kommunikationsevner

 

Kompetencer i undervisning og kommunikation. Ikke nødvendigvis opnået i faglig sammenhæng. Prioriteret rækkefølge:

• Faglig undervisningserfaring

• (læger>plejepersonale>prægraduat>øvrige)

• Uddannelse i kommunikation

• Kommunikationskurser udover de obligatoriske og af betydeligt omfang.

• Anden undervisningserfaring

Gode skriftlige kommunikationsevner

Fremlægge eksempler på god skriftlig kommunikation der illustrerer at ansøgeren kan formidle budskaber skriftligt:

• Instrukser/guidelines

• Patientinformationer

• Andre skriftlige opgaver

Gode mundtligekommunikationsevner

Kompetencer i undervisning og kommunikation. Ikke nødvendigvis opnået i faglig sammenhæng. Prioriteret rækkefølge:

• Faglig undervisningserfaring (læger>plejepersonale>prægraduat>øvrige)

• Uddannelse i kommunikation

• Anden undervisningserfaring 

Gode skriftlige kommunikationsevner

Fremlægge eksempler på god skriftlig kommunikation der illustrerer at ansøgeren kan formidle budskaber skriftligt:

• Instrukser/guidelines

• Patientinformationer

• Andre skriftlige opgaver

Gode mundtlige kommunikationsevner

Undervisningserfaring (primært i sundhedsfagligt regi, men kan også være uden for den medicinske verden). Funktion som mødeleder, foredrag. 

Gode skriftlige kommunikationsevner

Eksempler på skriftlig produktion. Der kan eksempelvis være tale om

• Instrukser/guidelines

• Patientinformationer

Ikke beskrevet

Ikke beskrevet

Gode kommunikations- og formidlingsevner

Interesse for at undervise

Lægen skal udvise interesse for og have evne til at kommunikere sin viden målrettet til såvel fagpersoner som lægfolk, herunder

a) begå sig selvstændigt i faglige sammenhænge på både dansk og engelsk

b) udarbejde skriftlige vejledninger

 
 • Klarer sig skriftligt såvel som mundtligt på et tilstrækkeligt højt niveau, da en meget stor del af speciallægens opgave er kommunikation med samarbejdspartnere og udfærdigelse af instrukser eller protokoller. 
 • Det vurderes positivt at have haft konfrontationsundervisning for sundhedspersonale, herunder at have fungeret som vejleder for gennemførte forskningsprojekter.

Ikke beskrevet

• Klarer sig såvel skriftligt som mundtligt på et højt niveau, da en meget stor del af speciallægens opgave er kommunikation med samarbejdspartnere og udfærdigelse af instrukser eller protokoller. Endvidere foregår vagtrådgivning telefonisk, hvorfor det er vigtigt, at informationen er entydig.

• Kan formidle information til patienter og donorer. 

Gode mundtlige kommunikations evner:

 Undervisningserfaring (primært i sundhedsfagligt regi, men kan også være udenfor den medicinske verden)

Funktion som mødeleder og foredragsholder

Erfaring med udarbejdelse af vejledninger/instrukser

Ikke beskrevet

Gode mundtlige kommunikationsevner

• Evner for mundtlig formidling af kliniske problemstillinger (f.eks. udtalelse fra vejleder)

• Foredrag og undervisningserfaring

• Deltagelse i kommunikationskurser ud over de obligatoriske kurser under basisuddannelsen

• Evner for patientkommunikation (f.eks. udtalelse fra vejleder/ 360 graders evaluering)

 

Gode skriftlige kommunikationsevner

• Evner for skriftlig formidling af kliniske problemstillinger (f.eks. udtalelse fra vejleder)

• Instrukser/guidelines

• Patientinformationer

• Videnskabelige artikler

 Øvrige roller:

1. Vurdering af kompetencer opnået i I-stilling

 

2. Lægefaglige tillidshverv

 

3. Undervisningserfaring (af sundhedsfaglige faggrupper)

 

 Ikke beskrevet

• Demonstrere viden og praktisk erfaring med kommunikation med patienter/pårørende f.eks. den svære samtale

• Evne til klar kommunikation i forskellige behandlerteams - vurderet ved 360 gr. evaluering.

• Evne til klar kommunikation i undervisningssammenhænge, herunder ved præsentationer for mindre og/eller større forsamlinger

Ikke beskrevet

Ambulatorium/ Skadestue/ modtagelse af patient:

Information (forventet forløb og komplikationer) af pt., pårørende og personale samt entydig journalføring

 

Operationsgang:

Information af patient, pårørende og personale samt entydig journalføring

 

Stuegang:

Information om postoperative forløb og genoptræningsplan samt entydig journalføring inklusive fyldestgørende epikrise

Ikke beskrevet

Gode kommunikations- og formidlingsevner

- interesse for at undervise

- arbejde i teamstruktur med egen og andre personalegrupper

- deltage i multidisciplinært samarbejde

Ikke beskrevet

Ikke beskrevet

 Ikke beskrevet

• gode kommunikations- og formidlingsevner

• interesse for at undervise og formidle

• arbejde i teamstruktur med egen og andre personalegrupper

• deltage i multidisciplinært samarbejde

• forklare på dansk såvel skriftligt som mundtligt lægefaglige vurderinger, så de forstås af jurister og lægfolk i en retssag

Gode mundtlige kommunikationsevner:

Foredrag og undervisningserfaring. Det forventes, at alle ansøgere kan tale og forstå engelsk på et niveau, så vedkommende kan deltage i internationale kongresser Evner for mundtlig formidling af kliniske problemstillinger (f.eks. udtalelse fra vejleder). Deltagelse i kommunikationskurser ud over de obligatoriske kurser under basisuddannelsen. 

Gode skriftlige Kommunikationsevner:

Der kan f.eks. være tale om

• Instrukser/guidelines

• Patientinformationer

• Videnskabelige artikler Det forventes, at alle ansøgere kan læse og skrive engelsk på et niveau, så de kan læse og forstå videnskabelige artikler på engelsk.

 • Mundtlig og skriftlig kommunikation på individniveau
 • Mundtlig og skriftlig kommunikation på gruppeniveau
 • Mundtlig og skriftlig kommunikation på organisationsniveau
 • Mundtlig og skriftlig kommunikation på samfundsniveau
Kompetence:
 • Dokumenteret evne til at kollegialt og tværfagligt samarbejde

 

Dokumentation:

360° evaluering SWOT analyse

Ikke beskrevet

Samarbejder  

· Initiativer til registrering/optimering af teamfunktion
· Erfaring fra ansættelser/aktiviteter/projekter hvor tæt samarbejde er en
nødvendighed/forudsætning
· Deltage i opbygning af lokale/regionale/nationale/internationale netværk/samarbejdsgrupper

 

 

Ikke beskrevet

Kurser i samarbejde, tillidsmandkurser og lignende.

Praksis

• Medlem af samarbejdsudvalg reservelægeråd eller lignende.

• Funktion som reservelæge-rådsformand eller tillidsmand, med erhvervelse af tilhø- rende kurser.

• Funktion i regionale eller landsdækkende uddannelsesråd.

Ikke beskrevet

• evne til at samarbejde med radiografer, læger på egen og andre afdelinger, samt andre personalegrupper

• god kollegial optræden

• tillidsrepræsentant elle bestyrelsespost i fagpolitiske organer

Evner for samarbejde prioriteres:

Der opstilles ikke specifikke krav udover de, der er indeholdt i turnus og introduktionsuddannelsen.

Forhåndsgodkendelse af introduktionsstilling fra uddannelsesgivende afdeling. Deltagelse i tværfaglige fora eller lignende.

Se under Leder og Administrator

Indgå som aktivt medlem i en faglig organisation

Eks: deltagelse fx bestyrelsesposter i faglig/videnskabelig organisation, funktion som tillidsmand, medlem af regionale uddannelsesråd. Vurderes via CV

1. Evne til at indgå i tværfagligt samarbejde og evne til at bidrage konstruktivt til løsning af konflikter herunder at kunne give og modtage feedback. Vurderes via samtale+MA

2. At være i stand til at påtage sige en lederrolle i et team. Vurderes via samtale+MA

Kompetencer opnået gennem deltagelse i:

At man varetager en post man er valgt til er et plus.

Varetagelse over 6 mdr. vil veje tungest.

• Tillidsmandshverv

• Tværfaglige fora (f.eks. samarbejdsudvalg, lokaludvalg)

• Fagpolitiske organer

• Uddannelsesudvalg

• Ansvarsområder i den daglige funktion (f. eks. uddannelses-koordinator, NIP- eller ITansvarlig)

Kompetencer opnået gennem deltagelse i:

• Tillidsmandshverv

• Tværfaglige fora (fx samarbejdsudvalg, lokaludvalg)

• Fagpolitiske organer

• Uddannelsesudvalg

• Ansvarsområder i den daglige funktion (fx uddannelses-koordinator, NIP- eller ITansvarlig)

At man varetager en post man er valgt til er et plus. Varighed over 6 måneder vil veje tungest.

Forhåndsgodkendelse af introduktionsstilling fra uddannelsesgivende afdeling.

Deltagelse i tværfaglige fora eller lignende.

Ikke beskrevet

Ikke beskrevet

Evne til samarbejde i teamstruktur med egen og andre personalegrupper

Lægen skal udvise interesse for og evne til at indgå i multidisciplinært samarbejde omkring laboratoriedrift, udvikling og undervisning samt forskningsaktiviteter såvel indenlandsk såvel som internationalt

 
 • At have evner til at samarbejde med kolleger og andre personalegrupper på egen afdeling samt med henvisende kolleger. 
 • Det vurderes positivt at ansøgeren har udvist bred faglig og fagpolitisk interesse. Dette i funktion som tillidsrepræsentant under forudsætning af gennemførte relevante tillidsmandskurser, ved formandskab for reservelægeråd, bestyrelsespost i fagpolitiske organer eller relevante videnskabelige selskaber samt tillidshverv.

Ikke beskrevet

• Mange arbejdsfunktioner foregår tværfagligt, hvorfor evnen til at arbejde i team vægtes højt i specialet.

Samarbejdsevner indenfor og på tværs af speciale- og faggrupper

Deltagelse i tværfaglige fora eller lignende

Følgende personlige kvalifikationer (samarbejder, administrator, professionel) angiver kompetencer, der er væsentlige for en læge, der stiler mod specialet Klinisk Onkologi:

• Evne, vilje og initiativ til selvstændig og opsøgende personlig læring

• Målrettet, effektiv og empatisk patientkontakt

• Engagement i samarbejdet omkring behandlingsforløb

• Evne til at samarbejde med forskellige faggrupper (f.eks. udtalelse fra vejleder/ 360 graders evaluering)

Ikke beskrevet

 Ikke beskrevet

• Være en god og loyal kollega.

• Vise gode samarbejdsevner i de mange kontakter til andre afdelinger, andre læger, kollegaer, studerende og plejepersonalet.

•  Evne, vilje og initiativ til selvstændig og opsøgende personlig læring  

•  Engagement i samarbejdet omkring behandlingsforløb  

•  Ydmyghed overfor fagets faglige kompleksitet samt overfor samarbejdspartnere

•  Målrettet, effektiv og empatisk patientkontakt 

 Ambulatorium/ Skadestue/ modtagelse af patient:

Samarbejde med det øvrige personale herunder information

 

Operationsgang:

Operationspersonale

 

Stuegang:

Samarbejde med plejepersonale, terapeuter samt andre afdelinger

 

 

 -

 

- Gode kommunikations- og formidlingsevner 

 

- interesse for at undervise

 

- arbejde i teamstruktur med egen og andre personalegrupper

 

- deltage i multidisciplinært samarbejde

 

Ikke beskrevet

Ikke beskrevet

 Ikke beskrevet

• gode kommunikations- og formidlingsevner

• interesse for at undervise og formidle

• arbejde i teamstruktur med egen og andre personalegrupper

• deltage i multidisciplinært samarbejde

• forklare på dansk såvel skriftligt som mundtligt lægefaglige vurderinger, så de forstås af jurister og lægfolk i en retssag

Forhåndsgodkendelse af introduktionsstilling fra uddannelsesgivende afdeling. Deltagelse i tværfaglige fora (f.eks. samarbejdsudvalg, lokaludvalg, arbejdsmiljøudvalg, kvalitetsudvalg) Indgå som aktivt medlem i en faglig organisation – f.eks.:

• Deltagelse (bestyrelsespost) i faglig/videnskabelig organisation

• Funktion som tillidsrepræsentant

• Medlem af uddannelsesråd

 • Samarbejder på individniveau
Se kommunikator

Ikke beskrevet

Leder og administrator

 

· Erfaring fra aktiv deltagelse i yngre lægeråd, videreuddannelsesråd, tillidsmandsarbejde
· Aktiviteter som uddannelsesassisterende yngre læge/skemaplanlægger
· Viden/erfaring vedr. konfliktløsning f.eks. kursus
· Erfaring med projektledelse/implementering af projekter
· Investigator på multicenterundersøgelser
· Erfaring fra patientsikkerheds arbejde

 • Erhvervsmæssig ledelseserfaring, både lægelig og ikke-lægelig, kan efter konkret vurdering kvalificere. Den konkrete ledelseserfaring skal nærmere beskrives. Organisationserfaring i fx faglig sammenhæng kan også indgå i vurderingen. Ledelses- og organisationserfaring kan bl.a. erhverves ved projektledelse.

Teori

• Gennemført national lederuddannelse (Diplomuddannelse)

• Gennemført international lederuddannelse (Mastergrad)

 

Praksis

• Lederfunktion og/eller administratorfunktion udenfor sygehusvæsenet. • Faglige tillidshverv indenfor lægefaget

Ikke beskrevet

• strukturere sin arbejdsdag, herunder prioriterer det radiologisk arbejde

• gennemføre arbejdsopgaver indenfor en rimelig tidsramme

Hvis ansøger har dokumenteret erfaring som leder og/eller administrator, kvalificerer dette kun ved lighed på øvrige punkter.

Deltagelse i organisatorisk arbejde. Deltagelse i foreningsarbejde, politisk arbejde, faglige organisationer, bestyrelsesarbejde, frivilligt arbejde og lignende kan i mange tilfælde dokumentere interesse og evne for organisatorisk arbejde.

• Deltagelse i organisatorisk arbejde.

• Deltagelse i kvalitetsarbejde, foreningsarbejde, politisk arbejde, faglige organisationer, bestyrelsesarbejde, frivilligt arbejde og lignende kan i mange tilfælde dokumentere interesse og evne for organisatorisk arbejde.

• Det behøver ikke være på det medicinske område

1. Påtage sig et administrativt ansvar Eks: fx skemalægger, ansvar for planlægning af undervisning, administrative aktiviteter i bred forstand. Vurderes via CV

2. Prioritere og lede eget og andres arbejde i en klinisk situation, hvor teamet er tværfagligt sammensat fx i akutte kritiske situationer på en fødegang, herunder behovet for at tilkalde assistance. Vurderes ved samtale+MA

Opnås for kompetencer opnået ved:

Varetagelse over 6 mdr. vil veje tungest.

• Skemalægning

  Bestyrelsesarbejde på formandsniveau

• Klinisk vejlederfunktion

• Tutor

Opnås for kompetencer opnået ved:

• Master i organisation

• Skemalægning (min 6 mdr)

• Bestyrelsesarbejde på formandsniveau

• Klinisk vejlederfunktion

• Tutor Varighed over 6 måneder vil veje tungest.

Deltagelse i organisatorisk arbejde.

Deltagelse i foreningsarbejde, politisk arbejde, faglige organisationer, bestyrelsesarbejde, frivilligt arbejde og lignende kan i mange tilfælde dokumentere interesse og evne for organisatorisk arbejde

Ikke beskrevet

Ikke beskrevet

Evne til at udøve faglig ledelse

Evne til at strukturere og prioritere egen tid og arbejdsopgaver

Lægen skal udvise interesse for og evne til at opnå indsigt i ledelsesmæssige opgaver ved

a) planlægning og administration af eget forskningsprojekt

b) udfærdigelse af udviklingsopgaver/rapporter

c) involvering i aspekter af afdelingens ledelsesopgaver.

 
 • Kan prioritere egne og andres opgaver hensigtsmæssigt. Ofte har man flere sideløbende opgaver, hvorfor det er væsentligt at være en god organisator.

Ikke beskrevet

• Kan prioritere egne og andres opgaver hensigtsmæssigt. Ofte har man flere sideløbende opgaver, hvor man er koordinator og rådgiver ved metodeudvikling, forskningsopgaver og valideringsprojekter, hvorfor det er væsentligt at være en god organisator.

Deltagelse i foreningsarbejde, fagpolitisk arbejde, faglige organisationer, bestyrelsesarbejde og frivilligt arbejde kan i mange tilfælde dokumentere 

Følgende personlige kvalifikationer (samarbejder, administrator, professionel) angiver kompetencer, der er væsentlige for en læge, der stiler mod specialet Klinisk Onkologi:

• Evne, vilje og initiativ til selvstændig og opsøgende personlig læring

• Målrettet, effektiv og empatisk patientkontakt

• Engagement i samarbejdet omkring behandlingsforløb

• Evne til at strukturere og prioritere egne arbejdsopgaver (eks. vagtarbejde, afvikling af stuegang) (f.eks. udtalelse fra vejleder/ 360 graders evaluering)

• Deltagelse i organisatorisk arbejde, eksempelvis som tillidsrepræsentant eller organisatorisk arbejde i anden faglig sammenhæng

Ikke beskrevet

Ikke beskrevet

• Arbejde under hensyntagen til egne og sundhedsvæsenets ressourcer.

• Aktiv, længerevarende deltagelse i reservelægeråd, videreuddannelsesråd eller tillidsmandsarbejde inkl. relevante kurser.

• Har været aktiv som ”skemalægger”.

• Viden/erfaring vedr. konfliktløsning gennem f.eks. lederkurser.

• Være ”social og faglig synlig.”

Evne, vilje og initiativ til selvstændig og opsøgende personlig læring  

•  Engagement i samarbejdet omkring behandlingsforløb  
•  Ydmyghed overfor fagets faglige kompleksitet samt overfor samarbejdspartnere
•  Målrettet, effektiv og empatisk patientkontakt 

Ambulatorium/ Skadestue/ modtagelse af patient:

Planlægning og prioritering af patient og valg af behandling (såvel konservativ som operativ herunder metoder

 

Operationsgang:

Prioritering af operationsprogram (planlagte/akutte operationer), planlæggelse af operation/behandling, ledelse af operationsstuen, ”De 5 trin”

 

Stuegang:

Prioritering og uddelegering af opgaver

 

Ikke beskrevet

- påtage sig relevant faglig ledelse

- strukturere og prioritere egen tid og arbejdsopgaver

Ikke beskrevet

Ikke beskrevet

 Ikke beskrevet

• påtage sig relevant faglig ledelse

• strukturere og prioritere egen tid og arbejdsopgaver

Funktion som uddannelseskoordinerende yngre læge. Funktion som skemalægger. Ansvarlig for planlægning af undervisning. Deltagelse i foreningsarbejde, politisk arbejde, faglige organisationer, bestyrelsesarbejde herunder varetaget tillidserhverv inden for disse. Frivilligt arbejde kan f.eks. dokumentere interesse og evne for organisatorisk arbejde. Deltagelse i kvalitetssikringsopgaver/-projekter. For alle ovenstående gælder at varigheden medtages i den samlede vurdering.

 • Ledelse/administration/ organisering på individniveau
 • Ledelse/administration/ organisering på gruppeniveau
 • Ledelse/administration/ organisering på organisationsniveau
 • Ledelse/administration/ organisering på samfundsniveau

Kompetence:

 • Relevant organisatorisk arbejde

 

Dokumentation:

Dokumentation kræves, hvor type af aktivitet udspecificeres

Ikke beskrevet

Sundhedsfremmer

 

· Aktiv deltagelse i organisationer/projekter, der fokuserer på sundhedsfremmende tiltag
overfor f.eks. fedme, trafikulykker, rygning, alkohol mm.
· Sundhedsfremmende aktiviteter/profylaktiske tiltag
· Rådgivning af patienterne, herunder sikre informationer om fordele og ulemper ved
behandlingen
· Varetagelse af patientuddannelse

 

Deltagelse i aktiviteter, der sigter på at forbedre arbejdsmiljøet hjemme eller internationalt samt kompetencer indenfor vurdering af og handlemuligheder i forhold til risikofaktorer i miljøet vil blive taget i betragtning. U-landsophold med opnåelse af samfundsmæssige og forebyggelsesmæssige kompetencer kan ligeledes være kvalificerende, også hvis ansættelsesforholdet har administrativ og planlægningsmæssig karakter.

Praksis

• Funktion i særlige centre med psykosocialt fokus (rådgivning/ prævention/intervention).

• Funktion i regionale eller nationale områder med særligt behov.

• Funktion i internationale områder med særligt behov.

• Kan være som deltidsbeskæftigelse.

Ikke beskrevet

• kunne identificere skadelige procedurer for patienter

• være bevidst om strålehygiejneprincipper for sig selv og personale

Denne rolle prioriteres som en hensigtserklæring fra ansøgeren på dette tidlige tidspunkt i uddannelsesforløbet: Hvis ansøger har dokumenteret erfaring som sundhedsfremmer (f.eks. deltagelse i arbejde i patientforeninger), kvalificerer dette kun ved lighed på øvrige punkter.

Forhåndsgodkendelse af introduktionsstilling fra uddannelsesgivende afdeling

Ikke beskrevet

1. Aktiv indsats i rådgivende eller forebyggende organisationer Eks: deltagelse i arbejde på præventionsklinik, mødrehjælp, sundhedspolitiske organisationer, sex og samfund, læger uden grænser, krisecentre mm. Vurderes via CV 

Opnås ved sundhedsfremmende adfærd eller opgaver:

• Ulandsarbejde

• Arbejde i hjælpeorganisation, herunder ’mændenes hjem’, blå kors etc.

• Undervisning i sundhedsfremmende adfærd, rygestop, vægttab etc.

Opnås ved sundhedsfremmende adfærd eller opgaver:

• Ulandsarbejde

• Arbejde i hjælpeorganisation, herunder ’mændenes hjem’, blå kors etc.

• Undervisning i sundhedsfremmende adfærd – rygestop, vægttab, sikker sex etc.

Forhåndsgodkendelse af introduktionsstilling fra uddannelsesgivende afdeling.

Ikke beskrevet

Ikke beskrevet

Evne til at omsætte de basale biokemiske fremskridt til praktisk diagnostisk arbejde

Lægen skal udvise interesse for og evne til at udnytte sin faglige viden til at fremme sundheden generelt ved bl.a. at bidrage til evidensbaseret udnyttelse af analyser

 

 

 • Være relevant bevidst om strålehygiejniske principper.

To

Deltage i donorrekrutteringsopgaver.

Interesse i og evne til at udnytte sin faglige viden til at fremme sundheden (for eksempel infektionshygiejniske arbejde)

Følgende pædagogiske kvalifikationer (undervisning, sundhedsfremmer) er hensigtsmæssige:

• Praktisk undervisningserfaring i sundhedsfremmende adfærd

• Faglig undervisningserfaring

 

• Evne til identifikation af behov for profylaktiske tiltag (eks. rygestop, arbejdsmedicinsk vurdering, allergensanering) (f.eks. udtalelse fra vejleder)

• Deltagelse i sundhedsfremmende arbejde, eksempelvis folkesundhedskampagner

Ikke beskrevet

Ikke beskrevet

• Deltagelse i organisationer/projekter, der fokuserer på sundhedsfremmende indsats/tiltag overfor f.eks. tredje verdenslande eller fedme, trafikulykker, rygning, alkohol mm.

Praktisk undervisningserfaring

 Ambulatorium/ Skadestue/ modtagelse af patient:

Information af patient og pårørende omkring profylaktiske tiltag (f.eks. rygeophør, alkohol, osteoporose, ulykkesforebyggelse etc.)

 

Operationsgang:

Operationsstue hygiejne

 

Stuegang:

Information af patient og pårørende omkring profylaktiske tiltag (f.eks. rygeophør, alkohol, osteoporose, ulykkesforebyggelse etc.). Oplyse om risikofaktorer for komplikation

 

Ikke beskrevet

- efterleve hygiejniske retningslinier i dagligt arbejde

Ikke beskrevet

Ikke beskrevet

 Ikke beskrevet

• kunne videreformidle viden erfaret gennem arbejdet som retsmediciner, til fremme af almenhedens vel

• efterleve hygiejniske retningslinier i dagligt arbejde

Undervisning f.eks. i forbindelse med

• Gigtskole

• Patientforeninger

• Deltagelse i speciale-relevante forebyggelsesprojekter

 • Erfaring med sundhedsfremmende eller forebyggende opgaver på individniveau
 • Erfaring med sundhedsfremmende eller forebyggende opgaver på gruppeniveau
 • Erfaring med sundhedsfremmende eller forebyggende opgaver på organisationsniveau
 • Erfaring med sundhedsfremmende eller forebyggende opgaver på samfundsniveau

 

Kompetence:

 •  Sundhedsfremmende vejledning, rådgivning eller anden indsats som udviser ansvar for andres sundhed

 

Dokumentation:

Dokumentation for indsats (antal timer, beskrivelse)

Ikke beskrevet

Professionel

 

· Udarbejder læringsplaner/rapporter for ansættelser udover introduktionsuddannelsen
· Uddrager konstruktiv læring af utilsigtede hændelser/fejl og formidler dette i afdelingen,
medvirker aktivt til implementering af tiltag, sådan at fejl udgås

Udvist evne til at prioritere og fokusere i sager og projekter med mange informationer vil være kvalificerende. Dokumentation evt. i form af udtalelser fra tidligere arbejdsgivere.

Teori

• Anden uddannelse af sundhedsfaglig karakter

Praksis

• Organisatorisk arbejde i humanitære organisationer.

• Gennemførelse af nødhjælpsprogrammer eller katastrofebistand

Ikke beskrevet

• demonstration af målrettethed i planlægning af egen læring og uddannelse, blandt andet ved udarbejdelse af læringskontrakter og initiativ til at opsøge muligheder for egen evaluering

Rollen som professionel prioriteres som et konglomerat af ovenstående roller:

Evalueringen sker ved en samlet vurdering af den skriftlige ansøgning samt ansættelsessamtalen.

Demonstration af målrettethed i planlægning af egen læring og uddannelse. Målrettethed udelukker ikke, at man undervejs i sit forløb har ændret mål f.eks. skiftet specialeønske.

Målrettethed kan demonstreres ved, at man kan gøre rede for sine mål, og demonstrere at man har forfulgt de mål, man undervejs har sat sig.

Demonstration af engagement og målrettethed i planlægning af egen læring og uddannelse.

• Målrettethed udelukker ikke, at man undervejs i sit forløb har ændret mål f.eks. skiftet specialeønske.

• Målrettethed kan demonstreres ved, at man kan gøre rede for sine mål, og demonstrere at man har forfulgt de mål, man undervejs har sat sig.

• Det betyder ikke, at målet nødvendigvis hele tiden har været det samme.

1. Fastholde og udvikle egen faglig kompetence

2. Vurdere og handle på etiske problemer

3. Prioritere egen arbejdsindsats og prioritere mellem forskellige arbejdsfunktioner herunder kende egne grænser

4. Kunne handle i balance mellem personlige og faglige roller

5. Kende og forstå det faglige, lovmæssige og etiske kodeks. Vurderes ved samtale+MA

Demonstration af målrettethed og engagement i egen læring og uddannelsesforløb. Refleksiv overfor egen rolle. Holdninger til arbejde, sundhedsvæsen og omgivende samfund.

 

• Demonstration af målrettethed og engagement i egen læring og uddannelsesforløb.

• Refleksiv overfor egen rolle.

• Holdninger til arbejde, sundhedsvæsen og omgivende samfund.

Uddybes i den skriftlige ansøgning og ved ansættelsessamtalen

Demonstration af målrettethed i planlægning af egen læring og uddannelse. Målrettethed udelukker ikke, at man undervejs i sit forløb har ændret mål f.eks. skiftet specialeønske. Målrettethed kan demonstreres ved, at man kan gøre rede for sine mål, og demonstrere at man har forfulgt de mål, man undervejs har sat sig. Det betyder ikke, at målet nødvendigvis hele tiden har været det samme.

Ikke beskrevet

Ikke beskrevet

Bevidsthed om egne muligheder og begrænsninger. Lægen skal udvise interesse for og evne til på et højt fagligt og etisk niveau at træffe beslutninger, der er i patienternes interesse.

 

 • Har demonstreret målrettethed i planlæggelse af egen uddannelse.

Ikke beskrevet

• Kan fastholde, afslutte en professionel relation til en patient, donor, samarbejdspartner eller myndighed i overensstemmelse med god faglig praksis.

• Agere efter gældende lovgivning og faglige vedtægter.

Pålidelighed og faglig ansvarlighed
Demonstration af målrettethed i planlægning af egen læring og uddannelse  
 
Målrettethed udelukker ikke, at man undervejs i sit forløb har ændret mål, f.eks. skiftet specialeønske. Målrettethed kan demonstreres ved, at man kan gøre rede for sine mål, og demonstrere, at man har forfulgt de mål, man undervejs har sat sig.

 

Følgende personlige kvalifikationer (samarbejder, administrator, professionel) angiver kompetencer, der er væsentlige for en læge, der stiler mod specialet Klinisk Onkologi:

 

 

 

• Evne, vilje og initiativ til selvstændig og opsøgende personlig læring

 

 

 

• Målrettet, effektiv og empatisk patientkontakt

 

 

 

• Engagement i samarbejdet omkring behandlingsforløb

 

 

 

• Demonstration af målrettethed i planlægning af egen læring og uddannelse. (f.eks. udtalelse fra vejleder)

• Ansvarlighed, omhu og samvittighedsfuldhed i udførelsen af arbejdsopgaver (f.eks. udtalelse fra vejleder)

Ikke beskrevet

Ikke beskrevet

• Udvise ansvarlighed i daglige arbejdsopgaver og evne at vurdere egen faglig begrænsning samt konsultere ekspertise ved behov.

• Uddrage konstruktiv læring af utilsigtede hændelser/fejl og medvirker aktivt til implementering af tiltag, sådan at fejl undgås.

• Aktivt medlemskab af faglige organisationer.

Evne, vilje og initiativ til selvstændig og opsøgende personlig læring

•  Engagement i samarbejdet omkring behandlingsforløb  
•  Ydmyghed overfor fagets faglige kompleksitet samt overfor samarbejdspartnere
•  Målrettet, effektiv og empatisk patientkontakt 

Ambulatorium/ Skadestue/ modtagelse af patient:

Skal kunne etablere, fastholde og afslutte en professionel relation til patienter og pårørende

 

Operationsgang:

Skal kunne erkende egne personlige, faglige og etiske grænser

 

Stuegang:

Skal kunne erkende egne personlige, faglige og etiske grænser. Skal kunne etablere, fastholde og afslutte en professionel relation til patienter og pårørende

 

Ikke beskrevet

- ansvarlig og pålidelig

- omhu

- træffe beslutning på et efter erfaring i specialet forventet niveau

- være bevidst om egne muligheder og begrænsninger

Ikke beskrevet

Ikke beskrevet

 Ikke beskrevet

• ansvarlig og pålidelig

• udvise omhu

• træffe beslutning på et efter erfaring i specialet forventet niveau

• være bevidst om egne muligheder og begrænsninger

Demonstration af målrettethed i planlægning af egen læring og uddannelse. Målrettethed kan demonstreres ved, at man kan gøre rede for sine mål, og demonstrere at man har forfulgt de mål, man undervejs har sat sig. Interesse og evne til at arbejde indenfor det intern medicinske område og herunder specielt indenfor det reumatologiske område. Kan dokumenteres ved tidligere ansættelser og kursusdeltagelse. Interesse for idrætsmedicin og muskuloskeletal medicin ved evt. funktion som læge ved et sportsarrangement eller for et sportshold. Interesse for reumatologien kan også dokumenteres ved f.eks. forskning, undervisningsaktivitet eller forskningsmetodologisk opgave indenfor det reumatologiske område. Varetagelse af vejlederfunktion for yngre kollegaer under Uddannelse.

 • Professionalisme på individniveau
 • Professionalisme på gruppeniveau
 • Professionalisme på organisationsniveau
 • Professionalisme på samfundsniveau

Kompetence:

 • Motiveret ansøgning

 

Dokumentation:

360° evaluering. Relevant ansøgning.

Ikke beskrevet

 

 

Almen Medicin
 

Anæstesiologi

Arbejdsmedicin

B & U psykiatri

Dermatologi

Diagnostisk Radiologi

Endokrinologi

Gastroenterologi-Hepatologi

 Geriatri

Gynækologi & obstetrik

Hæmatologi

Infektionsmedicin

Kardiologi

Karkirurgi

Kirurgi

 Klinisk biokemi

Klinisk farmakologi

Klinisk fysiologi

Klinisk genetik

 Klinisk immunologi

Klinisk mikrobiologi

 Klinisk onkologi

Lungemedicin

Nefrologi

Neurokirurgi 

Neurologi

 Oftalmologi

 Ortopæd kirurgi ØNH  Patologi Plastikkirurgi Psykiatri Pædiatri Retsmedicin Reumatologi Samfundsmedicin Thorax kirurgi Urologi
Yngre læge fraktion af  Faglige selskab

www.fyam.dk

Forum for Yngre Almenmedicinere

www.fya.nu 

www.dasam.dk/?q=node/47

www.dpsnet.dk/dps/fyp/ 

www.fyd.dk

www.yngreradiologer.dk

fyen-endokrinologi.dk

mit.dsgh.net/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=82 Yngre Gerieatere www.fygo.dk mail os hvis du kender dem mail os hvis du kender dem www.fyc.dk www.yngredanskekirurger.dk   www.yngredanskekirurger.dk mail os hvis du kender dem  mail os hvis du kender dem YNK Yngre Genetikere  mail os hvis du kender dem Yngre Mikrobiologer Yngre Onkologer FYL mail os hvis du kender dem  www.ynnn.dk

www.ynnn.dk  

www.fayo.dk YODA www.yngreotologer.dk Yngre Patologer www.ypk.dk Yngre Psykiatere www.yngre-paediatere.dk Yngre Retsmedicinere www.y-r.dk  mail os hvis du kender dem  mail os hvis du kender dem www.ydu.dk

Senest
opdateret:

 Juni 2017

Juni 2017

Juli 2017 Juni 2017  Juni 2017 Juni 2017  Juni 2017  Juni 2017 Juni 2017 Juni 2017  Juni 2017  Juni 2017  Juni 2017  Juni 2017 Juni 2017 Juni 2017  Juni 2017  Juni 2017  Juni 2017  Juni 2017  Juni 2017  Juni 2017  Juni 2017  Juni 2017  Juni 2017  Juni 2017  Juni 2017 Juni 2017 September 2017 Juni 2017  Juni 2017  Juni 2017  Juni 2017  Juni 2017  Juni 2017  September 2015  Juni 2017  Juni 2017 
Faglige selskab
  www.dsam.dk  www.dasaim.dk www.dasam.dk www.dpsnet.dk/ www.dds.nu www.drs.dk www.endocrinology.dk www.mit.dsgh.net www.danskselskabforgeriatri.dk  www.dsog.dk www.hematology.dk www.infmed.dk www.cardio.dk www.karkirurgi.dk www.kirurgisk-selskab.dk www.dskb.dk www.dskf.org www.kfnm.dk www.dsmg.dk www.dski.dk www.dskm.dk www.dsko.org www.lungemedicin.dk www.nephrology.dk www.dnks.dk www.neuro.dk www.dansk-oftalmologisk-selskab.dk www.ortopaedi.dk www.dsohh.dk www.danskpatologi.dk www.dspr.dk www.dpsnet.dk www.paediatri.dk www.forensic.dk www.danskreumatologiskselskab.dk www.danskselskabforfolkesundhed.dk www.thoraxnet.dk www.urologi.dk